Тақдирсоз сессиянинг аҳамияти

Тожикистон Республикаси уз Мустак,иллигини кулга киритгандан кейин халк, хужалигининг барча сохаларида ислохотлар утказиш зарурати пайдо булди. Янги давлатни тараний эттириш, унинг ютуцларини жахон дав- латларига танитиш масаласи юзага келди. Тожикистон халци турли жабх,аларда самарали мех,натни бошлаб юбо- ришди. Афсуски, халкимиз эришган озодликни кура олмаган ғаламислар уларни тинч мех,нат куйнида х,аёт кечиришларига халацит б ер мокни булишди.

Хаяқнинг бошига турли ғавғоларни сояишди. Азаядан тинчяиксевар ва маданиятяи бӯяган хаяқимиз улар бошлаган йӯлдан бормадилар. Улар ҳар қандай бузғунчиликдан дониш- мандлик билан иш юритишни аф- зал билдилар. Мамлакатимизда му- стаҳкам миллий бирликнинг борли- ги ҳар қандай қабиҳликдан устун чиқци. Тожик халқи миллат сифати- да ӯзлигини сақлаб қолди ва мам- лакатда тинчлик янада барқарор бӯлди.

Мамлакатда юзага келган тартиб- сизликка барҳам бериш ва оқилона бошқарувни йӯлга қӯйиш лозим эди. Шу мақсадда Тожикистон Республикаси Олий Кенгашининг тақцирсоз XVI сессияси чақирилди ва бу кун тарихий санага айланди. 1992 йил- нинг 16 ноябр куни «Арбоб» қасрида сессия ӯз ишини бошлаган сессия- да Тожикистон Республикаси Кон-

ституциясини муҳокама қилиш ва тасдиқлаш, давлат ҳокимиятини мустаҳкамлаш, давлат байроғи, гер- би, гимнини янгидан қабул қилиш, халқ ижтимоий аҳволини яхшилаш- га доир фикрлар илгари сурилди. Хужанд шаҳрида бӯлиб ӯтган бу тақдирсоз сессиядан мустақил мам- лакатимизнинг ҳақиқий тинчлик ва озодлик тарихи бошланди.

Барча тожикистонликлар Эмомали Раҳмоннинг юртга тинчлик келтири- шига ишонган эди. Мамлакат Сар- вари бу осон бӯлмаган вазифани ӯз бӯйнига олди ва сиёсий фаоли- ятининг биринчи кунларидан бошлаб, мамлакатда тинчликни барқарор қилиш учун сидқидилдан хизмат қилди. Бирдамликка эришмай туриб, мамлакатда барқарор тараққиёт йӯли- ни тутиш осон бӯлмаслигини бил- ган оқил Сарвар Эмомали Раҳмон мухолиф кучлар билан келишув

йӯлларини излади.

Мамлакатда миллий келишувга эришилгандан кейин юртда тинч қурилиш ва ободонлаштириш иш- лари бошлаб юборилди. Издан чиққан саноат ишлаб чиқариш, қишлоқ хӯжалиги, маориф, соғлиқни са^аш ва бошқа тизимларда исло- ҳотлар ӯтказилди.

Президентнинг халққа бӯлган эҳти- ром ва эътиборидан руҳланган ки- шилар жамият ривожига ӯз ҳисса- ларини қӯшиб, яратувчанлик ва ободонлаштириш ишларида, қишлоқ хӯжалиги маҳсулотлари етиштириш- да, саноат маҳсулотлари сифатини оширишда астойдил меҳнат қилдилар. Тӯкинлик ва фаровонлик- нинг асоси бӯлган ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда ишчи ва деҳқонларнинг ҳиссасалари катта булди. Шунингдек, давлат бюджети ҳисобидан маош билан таъминла- надиган аҳоли табақасининг ойлик маошлари бир неча фоизга оши- рилди.

Бугунги кунда мамлакатда амалга оширилаётган бунёдкорлик ва обо- дончилик ишлари, кишилар юзида барқ уриб турган бахт нашидаси, халқ турмуш тарзининг яхшиланган- лиги, юртимизда ҳукм сураётган тинчлик-барча-барчаси Миллат пеш- воси муҳтарам Эмомали Раҳмон- нинг оқилона сиёсати натижасидир.

Фозилзода Илҳом, Хуҷанд суди раисининг ёрдамчӣ